Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde honlapja

Beiratkozás

 Beiratkozási időpontok 2021/2022 nevelési évre

 

2021. május 03.

2021. május 04.

2021. május 05.   

Óvodai vagy bölcsődei beiratkozáshoz, kérjük töltse ki az alábbi felvételi lapot

A kitöltött felvételi kérelem lapot elektronikusan kérjük, az ovodavezeto@somviragovoda.hu e-mail címre, Bogárné Manhercz Katalin óvodavezető részére küldje el vagy személyesen az óvoda titkárságán lehet leadni.

Kérdés esetén a 06/30-156-9348 telefonszám hívható.

Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2021-2022-es nevelési évre

 • Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. 


Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 
Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2018. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-től kezdődik.)
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde vezetőjének vagy a település jegyzőjének.

 • A körzethatárokról

Felvételi körzet tekintetében Pilisjászfalu egyetlen körzetet alkot. Felvételkor elsőbbséget élveznek azon gyermekek, akiknek a családjaik Pilisjászfalu községben bejelentett állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkeznek és ezt lakcímkártyával igazolni tudják, vagy itt dolgoznak.

 • Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt óvodai nevelést ellátó köznevelési intézményben kell teljesítenie.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz valamint a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2021.05.03

 • Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 2021. szeptember 1-től óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapján írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2021. május 5

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását.

 • Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét igazolni tudja.

 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti. Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • Adatlap óvodai beiratkozáshoz (Letölthető dokumentum)
 • Szakértői Vélemény,( Ha van ilyen!) amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési igényű, Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzd)
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • egészségügyi könyv,
 • oltási lap
 • a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
 • Taj kártya,
 • mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája.

(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!)

 A felvételi döntésről az óvodavezető 2021. május 20-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben az óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok alapján állítunk fel rangsort:

 1. Pilisjászfalui illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 2. Azon pilisjászfalui illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
 3. Azon pilisjászfalui illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
 4. Azon pilisjászfalui illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
 5. Azon nem pilisjászfalui illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.
A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.
Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.somviragovoda.hu) és az intézményben.

 

Pilisjászfalu, 2021.02.16

Bogárné Manhercz Katalin
óvodavezető